Pekingská akční platforma byla přijata v roce 1995 na 4. světové konferenci o ženáchAction for Equality, Development and Peace, která se konala 4.-15. září 1995 v Pekingu. Byla to oficiální celosvětová konference organizovaná UN Women, které se zúčastnilo na 189 států světa. Konference se účastnilo na 45 tisíc reprezentantek a reprezentantů z celého světa.

V rámci konference byl přijat oficiální dokument Bejing Declaration and Platform for Action. Tento dokument zavazuje státy, které se k němu přihlásily, k dodržování cílů k dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů.

Human rights are women’s rights and women’rights are human rights, once and for all.

– Hillary Clinton, 1995 –

Členské státy OSN se také zavázaly, že od této chvíle budou odevzdávat Evropské hospodářské komisi („UNECE“) periodické zprávy (v intervalu jednou za pět let) o plnění Pekingské akční platformy. Za českou republiky zprávy o plnění zpracovává a odevzdává Úřad vlády ČR pod názvem „Zprávy o plnění akční platformy„.

Platforma definuje 12 stěžejních oblastí zájmu a představuje cíle a doporučené kroky pro zlepšení přístupu žen k právům v těchto oblastech. Pekingská akční platforma představuje dodnes jeden z nejkomplexnějších a nejprogresivnějších dokumentů OSN v oblasti prosazování ženských práv.


12 kritických oblastí

1. Vymýcení chudoby: Zajistit rovný přístup k cenově přijatelnému bydlení, půdě, přírodním zdrojům, úvěrům a dalším službám.

2. Vzdělávání: Vyrovnat genderovou nerovnost na základních a středních školách do roku 2005.

3. Zdraví: Posílit zdravotnické služby a snížit úmrtnost matek.

4. Násilí: Podniknout právní a sociální opatření k předcházení násilí a odstranění obchodování se ženami.

5. Ozbrojené konflikt: Zvýšit účast žen na řešení konfliktů.

6. Ekonomická nerovnost: Zajistit rovné zacházení a odměny, zajistit rovný přístup ke zdrojům, zaměstnání, trhům a obchodování pro ženy.

7. Rozhodovací a mocenské pozice: Dosáhnout genderové rovnováhy ve státních orgánech a rovné účasti žen v mocenských strukturách.

8. Institucionální zabezpečení: Začlenit hledisko rovnosti pohlaví do všech předpisů, veřejných politik, programů a projektů.

9. Lidská práva: Podporovat ratifikaci a podporovat provádění mezinárodních úmluv o lidských právech.

10. Média: Zajistit přístup žen k informacím a odstranit genderové stereotypy v médiích, včetně ICT.

11. Životní prostředí: Zvýšit zapojení žen v oblasti životního prostředí a začlenit gender do politiky udržitelného rozvoje.

12. Dívka dítě: Ujistit se, že dívky mají rovný přístup ke vzdělání a zdravotní péči a rozvíjet jejich pozitivní sebehodnocení.