Autorský tým stínových zpráv Ženy a česká společnost již od roku 2010 vede v roli editorky Petra Kubálková, která je zakladatelskou neziskové organizace cats2cats.

První stínová zpráva Ženy a česká společnost +15 byla vydána v roce 2010 pod hlavičkou Otevřené společnosti, druhá a letošní třetí již vydává cats2cats. Některé členky autorského týmu Ženy a česká společnost Peking +25 tak píší již třetí zprávu v řadě. Stínovou zprávu Peking +25 svými texty naplnily tyto expertky z akademického, neziskového i byznysového prostředí.

Projekt Ženy a česká společnost +25, který nově přináší i webové stránky, kde najdete souhrnné informace, financuje nadace Heinrich Böll Stiftung.

Ženy a česká společnost

Ilustrace použité na tomto webu vytvořila Tereza Vašková pro tento projekt.


Mgr. Linda Sokačová (Ženy a chudoba)

Linda Sokačová působí jako ředitelka organizace Amnesty ČR, celosvětově je Amnesty největším lidskoprávním hnutím s 10 miliony členů a členek. V minulosti pracovala v neziskovém sektoru, ve veřejné správě i jako konzultantka pro firmy v oblasti nediskriminace a slaďování rodinného a pracovního života. Mimo jiné působila v organizaci Gender Studies jako koordinátorka a později i jako ředitelka, na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedla oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování a odbor rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí. Angažovala se i v Platformě pro sociální bydlení. Je jednou ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+, která se zaměřuje na věkovou diskriminaci a diverzitu. Působí také jako členka správní rady organizace proFem, která se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí či sexuálního násilí.

Mgr. Petra Kubálková (Ženy a vzdělávání, Ženy a zdraví, Žena – dívka)

Autorka je expertkou, lektorkou a genderovou auditorkou. Působí a působila v řadě neziskových organizací, mezi které patří cats2cats, Otevřená společnost, APERIO, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a mnoho dalších. Je autorkou metodik, příruček a studií zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů. Kapitolu “Ženy a vzdělávání” zpracovávala v roce 2016, Žena – dívka v letech 2010 a 2016.

JUDr. Lucie Hrdá (Násilí na ženách)

Více než patnáct let zabývá nejen obhajobou v trestních věcech, ale také zastupováním poškozených a problematikou obětí zvlášť závažných trestných činů a domácího násilí. Je advokátkou v Praze a snaží se dlouhodobě zpřístupnit problematiku sexuálních deliktů a domácího násilí široké veřejnosti. Lucie Hrdá je zakladatelkou projektu Bez trestu. Je laureátkou ceny Františky Plamínkové za rok 2020.

Mgr. Míla O’Sullivan, Ph.D. (Ženy a ozbrojený konflikt)

Míla O‘Sullivan je výzkumnou pracovnicí v Centru globální politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů. Odborně se zaměřuje na feministické mezinárodní vztahy v teorii a praxi, zejména na agendu OSN Women, Peace and Security v zahraniční politice ČR a v kontextu střední a východní Evropy. V minulosti působila v nevládních organizacích Otevřená společnost o. p. s., Open Society Fund Prague nebo Aperio, o.s. Stínové zprávy Peking píše od roku 2010 a výrazně přispěla k tématu Ženy a ozbrojený konflikt.

Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D. (Ženy a hospodářství, Ženy a životní prostředí)

Romana Marková Volejníčková se ve své výzkumné praxi zaměřuje na tato témata: genderové nerovnosti na trhu práce, nerovné odměňování, sociologie soukromého života. Dále je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její disertační práce se zaměřuje na sociální konstrukci mateřství.

Mgr. Veronika Šprincová (Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích)

Veronika Šprincová je absolventkou Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě vyučovala. Veronika Šprincová je absolventkou Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě vyučovala. Od roku 2018 je ředitelkou neziskové organizace Forum 50 %.

Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf  (Institucionální mechanismy)

Jarka Devine Mildorf vystudovala veřejnou a sociální politiku a genderová studia na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala jako politický důstojník pro irské a britské diplomatické služby. Působí také jako genderová konzultantka se zaměřením na genderovou rovnost na trhu práce a politiku přátelskou k rodině. V současné době vede mezinárodní výzkum manželů a rodinných příslušníků diplomatů v Evropě. Ve stínových zprávách Peking je autorkou kapitoly „Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích“ (2016).

PhDr. Markéta Hronková (Ženy a lidská práva)

Markéta Hronková je v současné době ředitelkou obecně prospěšné společnosti La Strada Česká republika. Do funkce ředitelky nastoupila na jaře roku 2014, po 10 letech vedení Slovensko-českého ženského fondu. Celá její profesní kariéra se týká lidských práv, již od ukončení právnické fakulty se věnovala této problematice, a to nejprve v Poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru, pak v Slovensko-českém ženském fondu a nyní v La Stradě. Kromě lidských práv, která jsou její prací i posláním, se věnuje své rodině, čtení a cestování.

Bc. Zuzana Rejchová (Ženy a média)

Autorka je rozhlasová novinářka. Pracovala pro stanice Radio Wave a Český rozhlas Plus na pozici moderátorky, redaktorky a projektové manažerky. V letech 2015 působila jako projektová koordinátorka druhého ročníku Kongresu žen, jehož hlavním tématem byly Ženy a média. Podílela se na realizaci dalšího ročníku na téma Ženy a veřejný prostor, který se konal v roce 2017.

PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D. (Ženy a životní prostředí)

Marie Pospíšilová je postdoktorandkou v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se na kvalitativní metodologii a genderové nerovnosti a intersekcionalitu v oblasti životního prostředí, podnikání a v kyberprostoru.

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. (Doplnění kapitol o problematiku Sólo rodičovství)

Eliška Kodyšová absolventkou jednooborového magisterského studia psychologie (1999) a postgraduálního studia sociální psychologie (2013) na FF UK. V průběhu studia se zabývala problematikou vstupu do rodičovství, v průběhu práce v neziskovém sektoru (od r. 2005) se věnuje náročným situacím v rodičovství (návrat z rodičovské dovolené, sólo rodiče, rozcházející se rodiče), s důrazem na psychosociální a genderovou perspektivu. V letech 2018-2020 byla předsedkyní České ženské lobby a místopředsedkyní Rady vlády pro rovnost žen a mužů, od roku 2016 řídí neziskovou organizaci Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.


Ilustrace použité na tomto webu vytvořila Tereza Vašková pro tento projekt.